Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

MEN – strajk nie zwalnia szkoły i przedszkola z obowiązku opieki nad uczniami!!!

Depositphotos 207646682 Xl 2015

Strajk nie jest powodem do odwołania zajęć w przedszkolu/szkole oraz nie może stanowić przyczyny zamknięcia tych placówek informuje Ministerstwo Edukacji Nardowej.

Strajk nauczycieli w Katowicach

Wdniu 9 kwietnia w Katowicach do strajku przystąpiło 134 jednostek oświatowych (w tym zespołów szkół) na wszystkie 164. Do strajku nie przystąpiły 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Zespół Szkół dla Dorosłych, jedna szkoła podstawowa, 21 przedszkoli.

Obowiązki Dyrektora szkoły/przedszkola

Dyrektor przedszkola/szkoły ma obowiązek zapewnić dzieciom lub uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie placówki. Przystąpienie nawet wszystkich nauczycieli do strajku nie zwalnia go z tego obowiązku. Zgodnie z prawem oświatowym szkoła i samorządy mają obowiązek:
• Zapewnić opiekę zgodnie z planem pracy przedszkola lub szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.
• Jeżeli dyrektor nie jest w stanie zorganizować opieki nad wszystkimi dziećmi czy uczniami, powinien zgłosić ten fakt organowi prowadzącemu. Organ prowadzący odpowiada za działalność przedszkola/szkoły i do jego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
• Organ prowadzący powinien monitorować sytuację i być przygotowany na podjęcie działań umożliwiających wywiązanie się z tych obowiązków.

Rodzicu o czym powinien poinformować Cię dyrektor placówki w związku ze strajkiem

Dyrektor ma obowiązek zawiadomienia rodziców o strajku. Nawet jeśli szkoła zawiadomi rodziców o planowanym strajku, zarówno on, jak i organ prowadzący przedszkole/szkołę mają obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dzieci w placówkach. Nie ma mowy o tym, aby dziecko w takiej sytuacji nie zostało przyjęte do placówki. Dyrektor ma obowiązek poinformowania rodziców o sposobie zapewnienia przez przedszkole/szkołę zajęć opiekuńczych w tym czasie i odpowiada on za realizację ustawowych i statutowych zadań szkoły. Rodzic ma prawo zapytać dyrektora, w jaki sposób zapewni dziecku, uczniowi opiekę w trakcie strajku i w jakich warunkach.
Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły/ przedszkola rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a przedszkole/szkoła nie zapewni opieki dziecku na czas strajku, rodzic powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego oraz kuratora oświaty.

Podstawa prawna

W razie potrzeby i problemów z egzekwowaniem swoich praw podajemy podstawy prawne dla rodziców, na które mogą się powoływać w rozmowach ze szkołami.
• Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).
• Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
• Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
• Art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Czy nauczyciele mogą strajkować?

Zgodnie z art. 19 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z możliwości strajkowania wyłączeni są między innymi: pracownicy zatrudnieni w organach władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej, sądach oraz prokuraturze. Strajkować nie mogą również policjanci i wojskowi. Pamiętajmy, że policjanci w czasie swojego protestu masowo udawali się na L4, a ich protest nie przybrał formy strajku, w związku z powyższymi przepisami. Dodatkowo w tym samym artykule ustawy jest zapis iż strajkować nie mogą grupy zawodowe, których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa. Pytanie czy brak zapewnienia opieki dla dzieci nie jest sytuacją, która zagraża zdrowiu uczniów.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search