Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Metropolia wysyła apel do Ministra Kurtyki. Budowa instalacji przetwarzania odpadów zagrożona

Kurtyka

Metropolia chciała powołać spółkę GZM – Czysta Energia, dzięki której byłaby możliwa budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Wojewoda Śląski jest na nie, sąd Apelacyjny również. Metropolia chwyta się ostatniej deski ratunku i wysyła apel do Ministra Klimatu i Środowiska.

Wojewoda Śląski uchylił uchwałę o powołaniu spółki GZM – Czysta Energia, która miała powstać, żeby przeprowadzić proces inwestycyjny związany z budową instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Metropolia złożyła więc skargę do Sądu Administracyjnego, niestety ten ją odrzucił. Oznacza to, że spółka, jak i proces inwestycyjny nie może być przeprowadzony według zaplanowanego wcześniej trybu.

Co to oznacza? Mówiąc w skrócie – coraz wyższe rachunki za wywóz śmieci. Gdyby Sąd Apelacyjny nie odrzucił skargi, miasta musiałyby ustalić dodatkową składkę zmienną, z której sfinansowany byłby np. wkład założycielski spółki w wysokości planowanych 20 mln zł. Ten zgodnie z przyjętym budżetem na 2020 rok i wieloletnią prognozą finansową miał zostać wniesiony bezpośrednio przez Metropolię. Teraz jest to niestety niemożliwe dzięki stanowisku Wojewody i decyzji Sądu Apelacyjnego

Najprawdopodobniej nie będziemy odwoływać się od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ponieważ oznacza to niemal zamrożenie prac związanych z budową instalacji na co najmniej kilka lat. Mieszkańcy Metropolii tego czasu już nie mają, dlatego musimy rozpocząć bardzo intensywne działania związane ze znalezieniem rozwiązań, które pozwolą na jak najszybsze wybudowanie instalacji – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Zgromadzenie Metropolii wystosowało już apel do Ministra Klimatu i Środowiska o pilne podjęcie prac nad zmianą przepisów w ustawie o utrzymaniu czystości porządku w gminach. Nowelizacja ta pozwoli GZM zrealizować ten ponadlokalny projekt, który jest ważny dla zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców oraz zahamowania drastycznych podwyżek cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Metropolia apeluje do Ministra Klimatu i Środowiska

Zgromadzenie Metropolii postanowiło więc zaapelować do samego Ministra Klimatu i Środowiska o pilne podjęcie prac nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. GZM wniesie o to, by poprzez zmianę przepisów umożliwić jej jako związkowi metropolitalnemu realizację tego typu ponadlokalnych inwestycji. Formalny apel został wystosowany podczas sesji 25 listopada.

Instalacja termicznego przetwarzania odpadów to aktualnie nasza najpilniejsza potrzeba. Metropolia powstała, by wprowadzać nową jakość i podnosić komfort życia mieszkańców. Dlatego budowa instalacji jest tak ważna. Pozwoli nam w końcu zahamować drastyczny wzrost cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych, co przekłada się bezpośrednio na wysokość rachunków mieszkańców. Budowa jej przez nas jest również istotna z punktu widzenia budżetów miast i gmin. Metropolia posiada budżet, który pozwoliłby dokonać korzystnego dla gmin montażu finansowego, odciążając ich już mocno nadwyrężone finanse – dodaje.

TREŚĆ APELU:

W związku z pilną potrzebą podjęcia działań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii, która jako największa aglomeracja w skali kraju nie posiada instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych zdolnej zaspokoić występujące w tym zakresie potrzeby oraz faktem, że przyszła instalacja będzie miała metropolitalny charakter: Zgromadzenie Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii występuje z apelem o podjęcie działań legislacyjnych prowadzących do ujęcia w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ) przepisów regulujących, że zadanie własne gminy określone w art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. a) i ust. 4 tej ustawy, jeżeli jest to podyktowane ponadgminnym charakterem instalacji, może być także realizowane przez związek metropolitalny jako jego zadanie własne.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim (dalej też: UZMWŚ) (Dz. U. z 2017 r., poz. 730 z późń. zm.) Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia (dalej też: Metropolia), to związek metropolitalny, który jest zrzeszeniem gmin województwa śląskiego charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, na którym zamieszkuje co najmniej 2 000 000 mieszkańców. Metropolia liczy obecnie około 2,3 mln mieszkańców – 6% ludności Polski na powierzchni zaledwie 2,5 tys. km2.

Jak wynika z treści art. 12 ust. 1 pkt. 2 UZMWŚ Metropolia realizuje zadania publiczne w zakresie „rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku metropolitalnego”, taką też prorozwojową inicjatywą dla obszaru związku będzie niewątpliwie budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, gdyż jako największa aglomeracja w skali kraju nie posiada instalacji zdolnej zaspokoić występujące w tym zakresie potrzeby.

Wychodząc naprzeciw występującym powyższym brakom podjęliśmy jako Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (delegaci 41 gmin członkowskich w osobach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast lub osób przez nich upoważnionych): - uchwałę nr XX/145/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań w zakresie realizacji przedsięwzięć zmierzających do powstania instalacji termicznego przekształcania odpadów, - uchwałę Nr XXV/185/2020 z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie utworzenia spółki pod nazwą GZM – Czysta Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednakże z uwagi na wątpliwości interpretacyjne Wojewody Śląskiego wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym nr NPII.4131.1.610.2020 z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXV/185/2020 Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie utworzenia spółki pod nazwą GZM – Czysta Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (której podstawowym celem jest organizacja i przygotowanie procesu inwestycyjnego zmierzającego do budowy i uruchomienia instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych), a także oddaleniem w tej sprawie skargi GZM przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach już na wczesnym etapie jakichkolwiek działań przedinwestycyjnych może wystąpić konieczność zastosowania w praktyce:

- art. 12 ust. 2 UZMWŚ zgodnie, z którym „związek metropolitalny może realizować́ zadania publiczne należące do zakresu działania gminy, powiatu lub samorządu województwa lub koordynować realizację tych zadań na podstawie porozumienia zawartego z jednostką samorządu terytorialnego lub ze związkiem jednostek samorządu terytorialnego”. Powyższe, oznacza brak możliwości finansowania takiej inwestycji w jakimkolwiek zakresie z części stałej składki uzyskiwanej przez Metropolię, gdyż nie jest to zadanie własne Metropolii,

- art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 53 ust. 5 UZMWŚ zgodnie, z którymi źródłami dochodów związku metropolitalnego są składki (stała i zmienna) od gmin wchodzących w skład związku metropolitalnego. Wysokość zmiennej części składki rocznej jest zależna od ilości oraz zakresu przekazywanych przez gminy związkowi metropolitalnemu zadań i odpowiada rzeczywistym kosztom ponoszonym przez gminy na realizację tych zadań, co niewątpliwie znacząco utrudni realizację zadania oraz na co gminy zrzeszone w ramach Metropolii nie są obecnie przygotowane będąc osłabione finansowo w związku z COVID-19.

Ze względu na występujące braki instalacji w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych i w związku z tym utrzymujące się wysokie koszty funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami komunalnymi jako włodarze Miast i Gmin jesteśmy zdeterminowani wybudować instalację służącą Mieszkańcom regionu. Jednak z uwagi na jej ponadregionalny charakter (będzie obsługiwać gminy Metropolii), a także dynamicznie zmieniającą się sytuację budżetową jednostek samorządu terytorialnego, zasadnym jest umożliwienie realizacji tego zadania nie tylko na podstawie porozumień gmin z Metropolią (zapewniając odpowiedni „montaż finansowy”), ale także przy udziale środków Metropolii umożliwiając jej działanie w tym obszarze bezpośrednimi zapisami ustawowymi.

Proponowana przez Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zmiana zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) pozwoli na uniknięcie jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych, przyczyniając się przy tym jednocześnie do rozwiązania palącego problemu regionu jakim jest lawinowy wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonych przez Mieszkańców.


Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Arkadiusz Chęciński

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search