Związkowcy WORD Katowice wysłali zawiadomienie do prokuratury

Strajk pracowników WORD Katowice trwa. Jak twierdzą związkowcy, dyrektor placówki utrudnia pracownikom „prowadzenie sporu zbiorowego”. Wysłali zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

Strajk katowice word

Przypomnijmy, że pracownicy WORD Katowice 10 maja rozpoczęli strajk. Do protestu przystąpiło ok. 60 osób ze wszystkich oddziałów terenowych WORD na Śląsku.

Związkowcy z Solidarności 80’ żądają 1500 zł podwyżki. Przypominają, że w 2010 roku obniżono pracownikom wynagrodzenie o 1000 zł. Skarżą się na dyrektora WORD Katowice Łukasza Droba, który twierdzi, że nie może dać im podwyżki ani spełnić postulatów strajkujących. Podkreśla, że gdyby żądania związkowców zostały spełnione, roczna strata ośrodka zwiększyłaby się z zeszłorocznych 2,5 miliona złotych do 6 milionów. Tymczasem WORD Katowice jest największym ośrodkiem w Polsce, zdaniem pracowników, mimo to zarabia się tu znacznie mniej niż w innych ośrodkach.

Związkowcy złożyli zawiadomienie do prokuratury

- W związku z licznymi utrudnieniami prowadzenia legalnej działalności związkowej i przeszkadzanie w prowadzeniu sporu zbiorowego złożyliśmy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa – poinformował nas Sebastian Białkowski z NSZZ Solidarność 80.

Według związkowców pracownikom były podawane nieprawdziwe informacje, które miały ich skłonić do niebrania udziału w strajku. Jak twierdzą, dyrektor WORD Katowice nie przekazał także wszystkich danych osobowych pracowników uprawnionych do udziału w referendum strajkowym, „czym spowodował utrudnienie w prowadzeniu referendum strajkowego i organizacji strajku”.

TREŚĆ PISMA:

W imieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej nr 60 NSZZ „Solidarność 80” działającej w Wojewódzkim Ośroku Ruchu Drogowego w Katowicach zawiadamiam o możliwości popełnienia przestępstwa:

  1. Z art. 35 ust. 1 pkt 2 w zw. Z art. 28 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o związkach zawodowych tj utrudnienie działalności związkowej przez dyrektora Łukasz Droba. Zobowiązany do tego ustawą Łukasz Drob nie przekazał Międzyzakładowej Organizacji Związkowej nr 760 NSZZ „Solidarność 80” działającej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach informacji o sytuacji ekonomicznej i strukturze zatrudnienia. W dniu 13 października 2020 r. zostały złożone wnioski o udostepnienie informacji niezbędnej do prowadzenia działalności związkowej (załącznik 1 i 2). Łukasz Drob w imieniu WORD Katowice nie przekazał wnioskowanych informacji i udzielił jedynie odpowiedzi, które w załącznikach 3 i 4
  2. Z art. 26 ust. 1 ustawy o rozwiązaniu sporów zbiorowych, tj przeszkadzAnie w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego prze wprowadzenie w błąd pracowników WORD przez dyrektora Łukasz Droba, czym spowodował utrudnienie podjęcia swobodnej decyzji pracownikom WORD Katowice co do udziału w referendum strajkowym w dniu 20 marca 2021 r. (załącznik nr 5) i oddaniu głosu. Łukasz Drob w dniu 16 marca 2021 r. przekazał pocztą służbową do wszystkich pracowników WORD Katowice nieprawdziwą informację o braku możliwości przeznaczenia środków pieniężnych, zgromadzonych na lokatach, na bieżącą działalność WORD Katowice oraz przekazał nieprawdziwą informacje o odpowiedzialności karnej za przeznaczenie środków finansowych na bieżącą działalność (załącznik 6). Informacja była nieprawdziwa ponieważ środki finansowe z funduszu zapasowego, nie tylko mogą, ale powinny być przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności WORD, do czego zobowiązuje § 5 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka.
  3. Z art. 26 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, tj przeszkadzanie w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego przez nie przekazanie przez dyrektora Łukasz Droba wszystkich danych osobowych pracowników uprawnionych do udziału w referendum strajkowym, czym spowodował utrudnienie w przeprowadzeniu referendum strajkowego i organizacji strajku. W dniu 4 marca 2021 r. nasza organizacji związkowa wystąpiła o przekazanie listy pracowników, która jest niezbędna do przeprowadzenia referendum strajkowego (załącznik nr 7). W dniu 18 marca 2021 r. Łukasz Drob przekazał w imieniu WORD Katowice listę pracowników (załącznik nr 8). Na stan mojej wiedzy uznałem, że lista może być niepełna, wystąpiłem w imieniu związku z zapytaniem, czy lista pracowników nie powinna być uzupełniona ( załącznik nr 9). Związek nie uzyskał do dnia dzisiejszego odpowiedzi.
  4. Z art. 26 ust. 1 ustawy o rozwiązaniu sporów zbiorowych, tj przeszkadzanie w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego przez wprowadzenie pracowników WORD w błąd co do prawa i co do faktów przez dyrektora Łukasz Droba działającego wspólnie i w porozumieniu z Waldemarem Stankiewiczem (Przewodniczącym NSZZ pracowników WORD Katowice) i Ewą Gawlik (Przewodniczącą Kobiecych Niezależnych Związków Pracowników WORD Katowice), czym spowodowali utrudnienie podjęcia swobodnej decyzji pracownikom WORD Katowice co do udziału strajku. Łukasz Drob w dniu 7 maja 2021 r. o godzinie 14.39 przekazał pocztą służbową wszystkim pracownikom WORD Katowice nieprawdziwe informacje o przekazanych przez marszałka województwa Jakuba Chełstowskiego informacjach o planach połączenia WORD-ów w województwie śląskim w jeden organizm (dowód załącznik nr 10). Dowód na podanie nieprawdziwych informacji co do faktów, to zapis dźwiękowy z posiedzenia WRDS. Przewodniczący WRDS informował o nagrywaniu posiedzenia. W tym samym piśmie została przekazana nieprawdziwa informacja o stanie prawnym, że zamiana struktury przedsiębiorstwa mogłaby się łączyć z wypowiedzeniem warunków pracy i płacy wszystkim pracownikom i koniecznością ubiegania się o zatrudnienie w nowym przedsiębiorstwie. Jako przykład takiego rozwiązania podano przykład sytuacji w województwie dolnośląskim w 2020 r. Przekazana informacja jest nieprawdziwa ponieważ zgodnie z art. 23 § 1 kodeksu pracy nowy pracodawca przejmuje wszystkie prawa i obowiązki oraz przejście zakładu pracy na innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy. W województwie dolnośląskim nikt nie został zwalniany i na nowo przyjmowany, a jedynie zostały podpisane aneksy do umowy dotyczące zmiany pracodawcy (dowód akta pracownicze WORD we Wrocławiu). W związku z połączeniem WORD-ów w woj. dolnośląskim część pracowników uzyskało podwyżki wynagrodzeń. Wynikało to z różnic w wynagrodzeniach jakie występowały przed połączeniem oraz obowiązkiem równego traktowania w wynagrodzeniu za taką samą pracę. O świadomym i celowym działaniu Łukasz Droba z zamiarem utrudnienia prowadzenia sporu zbiorowego świadczy fakt nieprzekazania informacji pracownikom, od naszej organizacji związkowej, w której nieprawdziwe informacje były prostowane (załącznik nr 11 i 12). Informacje przez naszą organizację związkową zostały przekazane 7 maja 2021 r. o godzinie 15.30. W telefonicznej rozmowie z pracodawcą informowałem, o powadze sprawy. WORD Katowice o godzinie 16.57 przesłał inne swoje informacje do pracowników, a informacji naszej organizacji związkowej do dnia dzisiejszego nie zostały przekazane pracownikom pomimo że posiadamy zgodę na przekazywanie informacji pracownikom pocztą służbową. Dowodem na działania Waldemara Stankiewicza i Ewy Gawlik z zamiarem przeszkadzania w prowadzeniu sporu zbiorowego jest dotychczasowa działalność tych osób wbrew interesom pracowniczym.

fot. WORD Katowice/ fb

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon