Renta socjalna. Od 2022 r. można więcej dorobić i nie stracić renty. Sprawdź nowe przepisy

1 stycznia 2022 r. zmieniły się przepisy dotyczące renty socjalnej. I to na lepsze! Można więcej dorobić i nie być zmuszonym do jej zawieszenia. Sprawdź szczegóły.

Materiały prasowe
Osoba z niepełnosprawnością

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wraz z początkiem 2022 roku obowiązują nowe, korzystne, przepisy dla dorabiających do renty socjalnej.

Renta socjalna to świadczenie przysługujące osobie pełnoletniej, która jest całkowicie niezdolna do
pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało w ustawowo
określonym czasie.

Dorobisz więcej, renta socjalna będzie zmniejszona, ale nie zawieszona

Od stycznia 2022 r. do osób pobierających rentę socjalną stosuje się te same zasady, które dotyczą pozostałych rencistów. Dla wielu osób oznacza to możliwość osiągania dodatkowych przychodów i pobierania renty socjalnej w pełnej lub zmniejszonej wysokości – bez zawieszania prawa do świadczenia.

- Od 1 stycznia 2022 roku zmieniły się zasady zawieszania renty socjalnej. Do tej pory osoby pobierające rentę socjalną, które uzyskiwały przychody przekraczające 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, miały zawieszane prawo do renty socjalnej za każdy miesiąc, w którym przekroczyły ten próg. Od 1 stycznia 2022 r. to się zmieniło – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Od 2022 r. prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu lub zmniejszeniu w razie osiągania przychodu na zasadach określonych w ustawie emerytalnej, czyli na takich samych zasadach jak renta z tytułu niezdolności do pracy.
Oznacza to, że pracujący rencista może osiągnąć przychód wynoszący do 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy (czyli 3960,20 zł brutto – kwota ta obowiązuje do 28 lutego) i jego świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości. Natomiast, jeśli osiągany przychód przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to renta socjalna zostanie zmniejszona (a nie - jak do tej pory - zawieszona).

Dopiero w sytuacji gdy przychód rencisty przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (do 28 lutego jest to kwota równa 7354,50 zł brutto), wówczas renta zostanie zawieszona.

- To ważna zmiana przepisów, bo poprzednie przepisy, które obowiązywały do końca 2021 r., powodowały, że przychód wyższy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powodował zawieszenie renty. Trzeba pamiętać o tym, że progi procentowe zawsze są takie same, ale progi zarobkowe, czyli konkretne kwoty, zmieniają się co kwartał, zależą od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a na bieżąco można je sprawdzić na stronie naszej internetowej – tłumaczy rzeczniczka.

Rozliczenie roczne lub miesięczne

Istotna zmiana dotyczy też sposobu rozliczenia renty. Od 2022 roku osoba dorabiająca do renty socjalnej będzie rozliczała się po upływie roku kalendarzowego – rocznie lub miesięcznie. Wcześniej renta była zawieszana na bieżąco - za każdy miesiąc.

Nowy katalog przychodów

Węższy (to też dobra wiadomość!) jest również katalog przychodów, które wpływają na wysokość renty socjalnej. Na zmniejszenie albo zawieszenie renty socjalnej wpływa m.in. przychód osiągany z działalności podlegającej obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, np. z pracy na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, z pozarolniczej działalności.

Od 1 stycznia 2022 r. na wysokość renty socjalnej nie będą wpływały przychody z tytułu:

  • umowy najmu,
  • umowy podnajmu,
  • umowy dzierżawy,
  • umowy poddzierżawy,
  • innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Osoba, która ma przyznaną rentę socjalną powinna jak najszybciej zawiadomić ZUS o podjęciu pracy zarobkowej i osiąganych przychodach. Może skorzystać z formularza EROP – Oświadczenie o osiąganiu przychodu.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon