Rekrutacja do przedszkoli i szkół w Katowicach na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się odpowiednio 22 i 21 marca

21 i 22 marca 2022 r. rozpocznie się rekrutacja online do szkół i przedszkoli w Katowicach na rok szkolny 2022/2023. Przeczytaj, co należy zrobić, by zgłosić dziecko do placówek prowadzonych przez miasto.

UM Katowice
Rekrutacja do szkół i przedszkoli w Katowicach

Około 2 tys. przedszkolaków i 1,7 tys. uczniów szkół podstawowych rozpocznie we wrześniu 2022 roku naukę w prowadzonych przez miasto placówkach oświatowych. W przyszłym tygodniu rozpoczyna się rekrutacja katowickich pierwszaków.

Nabór do przedszkoli

Dobiegł końca etap składania przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Rodzice dzieci już uczęszczających do miejskich przedszkoli byli informowani o konieczności złożenia stosownej deklaracji bezpośrednio w placówkach, do których uczęszczają ich dzieci. Natomiast od 22 marca 2022 r. od godz. 9.00 możliwe będzie złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola nowych wychowanków. Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dzieci, należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru do 4 kwietnia 2022 r. do godz. 14.00. Można to też zrobić online.

Nabór do przedszkoli: http://katowice.przedszkola.vnabor.pl

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. We wniosku o przyjęcie do przedszkola rodzice wskazują według swoich preferencji 3 wybrane przedszkola w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego – wyjaśnia Sławomir Witek, naczelnik wydziału edukacji i sportu w katowickim Urzędzie Miasta.

W przypadku gdy liczba kandydatów będzie większa, niż wynosi liczba wolnych miejsc w przedszkolu i oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.

Oprócz tego, na podstawie ustawy prawo oświatowe, miasto Katowice ustaliło kryteria, brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli:

 • dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w publicznym przedszkolu (z wyłączeniem dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego) - 32 pkt.;
 • dziecko zgłaszane do przedszkola, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało do przedszkola wskazanego we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu - 16 pkt.;
 • dziecko, którego oboje rodzice pracują/studiują w systemie studiów stacjonarnych, kryterium stosuje się również w stosunku do rodzica samotnie wychowującego dziecko - 8 pkt;
 • dziecko, które uczęszczało do żłobka w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja - 4 pkt;
 • dziecko rodzica objętego opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) lub rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), aktywnie poszukującego pracy oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 2 pkt.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 11 kwietnia. Następnie rodzice kandydatów będą zobligowani do potwierdzenia woli przyjęcia ich dziecka do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia, a 21 kwietnia opublikowane zostaną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówek. W lipcu i sierpniu prowadzone będzie postępowanie uzupełniające.

Nabór do szkół podstawowych

Rekrutacja do szkół podstawowych, ze względu na ich rejonizację odbywa się najpierw poprzez zgłoszenie woli zapisania dziecka do szkoły tzw. obwodowej, a dopiero później odbywa się rekrutacja dla uczniów, którzy chcą wybrać inną szkołę niż obwodowa – dodaje Sławomir Witek.

Od 21 marca 2022 r. do 8 kwietnia 2022 roku możliwe będzie zgłoszenie w systemie elektronicznym kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej oraz przekazanie podpisanego zgłoszenia (wraz z załącznikami) do szkoły obwodowej. 25 kwietnia 2022 roku do publicznej wiadomości podane zostaną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Od 9 do 20 maja 2022 r. należy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz przekazać jego wydrukowaną i podpisaną wersję (wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) do placówki pierwszego wyboru (we wniosku można wskazać maksymalnie trzy szkoły); lub zgłoszenie kandydata do szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz przekazanie podpisanego zgłoszenia (wraz z załącznikami) do szkoły obwodowej w przypadku kandydatów z obwodu, którzy nie zarejestrowali zgłoszenia w systemie naborowym w poprzednim terminie.

31 maja 2022 roku podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Do 10 czerwca 2022 roku rodzice kandydatów powinni złożyć deklarację woli przyjęcia dziecka, w formie pisemnego oświadczenia. Natomiast 27 czerwca 2022 roku podane do publicznej wiadomości zostaną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Nabór do szkół podstawowych: http://katowice.podstawowe.vnabor.pl

Wydrukowane formularze należy podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru.

ZOBACZ TEŻ:

Katowice w archiwalnym filmie z 1974 roku

Może Cię zainteresować:

Unikatowy film z Katowic z 1974 roku. Przy Armii Czerwonej dobrze widać zabudowę Dworu Tiele-Wincklerów

Autor: Redakcja

14/03/2022

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon

czytaj więcej:

Zdjęcie Główne

Red Box - bezpieczna przechowalnia wszystkich Twoich rzeczy

Wodny plac zabaw, Katowice, ul. Gliwicka

Wodne place zabaw. Lokalizacja, godziny otwarcia

Dolina Trzech Stawów, Katowice

Dolina Trzech Stawów. Gdzie zjeść, imprezować

Montaż ogrodu kieszonkowego

Park kieszonkowy z ławkami z tekstyliów w Katowicach

Dziecko (zdjęcie ilustracyjne)

Katowice będą dopłacać do żłobków dla dzieci uchodźców

Chłopczyk Leoś, urodzony w Mikołowie o godz. 0:01 1 stycznia 2022

Pierwsze dziecko urodzone na Śląsku w 2022 r. to Leon

Zdjęcie Główne

Efekty wsparcia w czasie pandemii