Radni uchwalili zmiany w polityce parkingowej w Katowicach. Parkowanie w Katowicach po nowemu od 1 grudnia 2023.Stawki wzrosną, godziny się wydłużą

Katowice przymierzały się do zmiany polityki parkingowej. Pierwszy pomysł nowych zasad nie przypadł do gustu mieszkańcom. Po konsultacjach nieco zmodyfikowano zasady. Dzisiaj (27 lipca) uchwałę w sprawie nowej polityki parkingowej przyklepała Rada Miasta. Co się konkretnie zmieni? Wyjaśniamy.

Katarzyna Pachelska/24kato.pl
Parkomat katowice 01

O konieczności ustalenia nowych zasad parkowania na miejskich parkingach i miejscach należących do miasta mówiło się w Katowicach od dawna. W 2023 r. miasto przeszło do czynów.

W maju 2023 r. zaprezentowano dokument z konkretnymi wytycznymi co do zmian w polityce parkingowej. Mieszkańcy jednak utyskiwali na nowe zasady, więc zorganizowano konsultacje. Ich wynikiem jest dopracowana uchwała. Dzisiaj (27 lipca) została przegłosowana na Sesji Rady Miasta Katowice. Dwóch radnych było przeciw (Barbara Wnęk-Gabor i Dawid Durał).

Uchwała wchodzi w życie (jeśli nadzór wojewody śląskiego nie stwierdzi niezgodności z prawem) 1 grudnia 2023 r., oprócz części dotyczącej rozpatrywania wniosków oraz dokonywania wpłat na poczet opłat abonamentowych, która wejdzie w życie 1 listopada 2023.

W wielkim skrócie - będzie drożej niż dzisiaj, a parkowanie będzie płatne na większym obszarze miasta niż teraz. Dodatkowo godziny płatnego parkowania zostaną wydłużone, a w przypadku Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania - również w soboty trzeba będzie płacić za parkowanie.

Co się zmieni w polityce parkingowej Katowic?

Strefa Płatnego Parkowania, na której obszarze będzie pobierana opłata za postój samochodowych na drogach publicznych zostanie powiększona (m.in. o część dzielnic Koszutka i Osiedle Paderewskiego oraz kilka ulic Zawodzia) i podzielona na dwie części:

 • Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania (ŚSPP) zwaną "Strefą A"
 • Strefę Płatnego Parkowania (SPP) zwaną "Strefą B"

Z obszaru ŚSPP oraz SPP wyłączona jest ul. Tylna Mariacka na całej długości (tu będą działać zainstalowane już parkingi automatyczne). Więcej: 15 ważnych, choć czasem naiwnych, pytań o automatyczne parkingi na Tylnej Mariackiej. I odpowiedzi! O elektryki, brak prądu, pożar, hałas

Podział na strefy płatnego parkowania
Podział na strefy płatnego parkowania

Opłaty za parkowanie w Katowicach na miejskich parkingach od 1 grudnia 2023 r.:

Strefa Płatnego Parkowania

 • Opłaty od poniedziałku do piątku
 • Godziny obowiązywania opłat – od 7.00 do 17.00 (teraz 9.00-16.30)

Stawki

 • 2 zł – za postój do 30 minut
 • 4 zł – za postój powyżej 30 minut do 1 godziny
 • 4,80 zł – za drugą rozpoczętą godzinę postoju
 • 5,60 zł – za trzecią rozpoczętą godzinę postoju
 • 4,00 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania

 • Opłaty od poniedziałku do soboty (za wyjątkiem sobót stanowiących dni wolne od pracy) - teraz od poniedziałku do soboty
 • Godziny obowiązywania opłat – od 7.00 do 17.00 (teraz 9.00-16.30)

Stawki

 • 3 zł – za postój do 30 minut
 • 6 zł – za postój powyżej 30 minut do 1 godziny
 • 7,20 zł – za drugą rozpoczętą godzinę postoju
 • 8,40 zł – za trzecią rozpoczętą godzinę postoju
 • 6,00 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju

Parkingowa karta mieszkańca - abonament na parkowanie

Osoby mieszkające w części Katowic objętej Strefami Płatnego Parkowania będą mogły wykupić abonament (miesięczny, kwartalny lub półroczny) na parkowanie w formie „Parkingowej karty mieszkańca”.

Jej najważniejsze założenia to:

 • Karta będzie przysługiwać na jeden pojazd samochodowy osobom będącym właścicielami (współwłaścicielami) pojazdów samochodowych lub posiadającym inny tytuł prawny do użytkowanego przez siebie samochodu które:
  a) są zameldowane na pobyt stały w Katowicach w granicach ŚSPP (Strefa A) albo SPP (Strefa B) lub,
  b) są zameldowane na pobyt czasowy w Katowicach
 • Własność pojazdu winna być udokumentowana wpisem prawa własności lub współwłasność w dowodzie rejestracyjnym lub - w przypadku gdy właścicielem pojazdu jest małżonek, a wnioskodawca nie jest ujawniony w dowodzie rejestracyjnym pojazdu - oryginał oświadczenia o małżeńskiej
  wspólnocie majątkowej, podpisanego przez obydwu małżonków. Innym ważnym tytułem prawnym do pojazdu jest każda dwustronna umowa cywilnoprawna lub ciąg dwustronnych umów cywilnoprawnych, zawierający w swej treści numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu, potwierdzający istnienie uprawnień do korzystania z pojazdu pomiędzy właścicielem pojazdu wskazanym w
  dowodzie rejestracyjnym a wnioskodawcą. W przypadku, gdy inny ważny tytuł prawny ma formę dokumentu elektronicznego i opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, dokument ten powinien być uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość
  potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.
 • Każdemu mieszkańcowi spełniającemu te warunki można wydać jedną
  „Parkingową kartę mieszkańca” na jeden pojazd samochodowy, niezależnie od liczby posiadanych pojazdów.
 • Karta będzie uprawniać do postoju pojazdu na stanowiskach postojowych położonych: w przypadku wykupienia Parkingowej Karty Mieszkańca na Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania - na całej ŚSPP i SPP, w przypadku wykupienia Parkingowej Karty Mieszkańca na Strefę Płatnego Parkowania - na całej SPP.
 • Opłaty abonamentowe będzie można wnosić miesięcznie, kwartalnie i półrocznie. Miesięczna opłata w Strefie Płatnego Parkowania - 10 zł, w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania - 20 zł. Kwartalna - odpowiednio 25 i 50 zł, półroczna - 50 i 100 zł.

Abonamenty dla katowiczan którzy nie są zameldowani w Strefach Płatnego Parkowania

Katowiczanie, którzy nie zamieszkują obszaru ŚSPP i SPP będą mogli nabyć abonamenty w Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 200 zł za miesiąc i 500 zł za kwartał, a w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 300 zł za miesiąc lub 750 zł za kwartał.
„Abonament miesięczny”, „Abonament kwartalny” oraz „Abonament półroczny” przysługuje na jeden pojazd samochodowy osobom fizycznym, będącym właścicielami pojazdów samochodowych lub posiadającym inny ważny tytuł prawny do użytkowanego przez siebie samochodu, niezależnie od liczby posiadanych pojazdów, które:
a) są zameldowane na pobyt stały w Katowicach lub,
b) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Katowicach.

Opłaty abonamentowe dla przedsiębiorców

„Parkingowa karta przedsiębiorcy" przysługuje na jeden pojazd samochodowy następującym podmiotom będącym właścicielami pojazdów samochodowych lub posiadającym inny ważny tytuł prawny do użytkowanego przez siebie samochodu:
1) osobom fizycznym, których główne stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na obszarze ŚSPP (Strefa A) lub SPP (Strefa B),
2) osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej z główną siedzibą zarejestrowaną na obszarze ŚSPP lub SPP

Opłaty za „Parkingową kartę przedsiębiorcy": tylko miesięczne - 700 zł

Kary za brak opłaty parkingowej

Wysokość opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdu na drogach publicznych w wyznaczonych miejscach w obszarze ŚSPP lub SPP.

Stawka w przypadku stwierdzenia nieuiszczenia opłaty za postój w SPP (Strefa B): do 7 dni od daty postoju - 100 zł, powyżej 7 dni od daty postoju - 200 zł
Stawka w przypadku stwierdzenia nieuiszczenia opłaty za postój w ŚSPP (Strefa A)"
do 7 dni od daty postoju 150 zł, powyżej 7 dni od daty postoju - 300 zł

Katowice tdp 2021

Może Cię zainteresować:

Tour de Pologne 2023 w Katowicach 3 sierpnia. Zamknięte ulice, parkingi i zmiany w kursowaniu transportu ZTM

Autor: Katarzyna Pachelska

14/07/2023

Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania

Może Cię zainteresować:

Katowice zmieniają założenia polityki parkingowej. To efekt uwag zgłoszonych przez mieszkańców

Autor: Redakcja

24/06/2023

Parkomat nowy katowice

Może Cię zainteresować:

Wielkie porządki na ulicach centrum Katowic. Będzie mniej miejsc parkingowych. Drogowcy stawiają nowe znaki i likwidują stare

Autor: Katarzyna Pachelska

05/06/2023

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon