Zmiana polityki parkingowej w Katowicach. Rozszerzenie strefy, zmiana wysokości opłat, preferencyjne abonamenty dla mieszkańców Katowic

Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania i wyróżnienie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, zmiana wysokości opłat za parkowanie w Katowicach oraz preferencyjne abonamenty dla mieszkańców Katowic – to niektóre ze zmian, które mają zostać wprowadzone w mieście w ramach zmiany polityki parkingowej.

Katowice szykują się do zmiany polityki parkingowej.

- Od kilku lat z obserwacji, rozmów, a także z otrzymywanych od mieszkańców wiadomości wiem, że jest coraz więcej problemów związanych z ruchem samochodowym. Głównym celem zmian jest zachęcenie tysięcy osób przyjeżdżających codziennie z innych miast do centrum Katowic do pracy, by korzystały z komunikacji publicznej i centrów przesiadkowych, jak to się dzieje w dużych miastach wojewódzkich w Polsce. Komfort i jakość życia mieszkańców Katowic są dla nas kluczowe. Dlatego wprowadzane zmiany pomogą zredukować wspomniane problemy. Jednocześnie nasi mieszkańcy będą traktowani priorytetowo. Na podstawie miesięcznych lub kwartalnych abonamentów o symbolicznej odpłatności mieszkańcy będą mogli parkować swoje pojazdy nie przy dwóch wybranych ulicach jak to jest dzisiaj w Strefie Płatnego Parkowania, ale na dowolnej ulicy w całej strefie, na którą będzie wydane pozwolenie – tłumaczy Bogumił Sobula, pierwszy wiceprezydent Katowic.
Mapa proponowanych stref płatnego parkowania w Katowicach
Mapa proponowanych stref płatnego parkowania w Katowicach

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania i Strefa Płatnego Parkowania

Podstawową zmianą jest rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania. Dzięki temu krokowi powstaną: Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania (ŚSPP) oraz Strefa Płatnego Parkowania (SPP). Pozwoli to znacząco ograniczyć napływ pojazdów spoza Katowic, które w dzisiaj funkcjonującej Strefie Płatnego Parkowania stanowią 57% procent.

Jeżeli Rada Miasta Katowice podejmie uchwałę w tej sprawie to opłaty będą kształtowały się następująco:

Strefa Płatnego Parkowania

 • Opłaty od poniedziałku do piątku
 • Godziny obowiązywania opłat – od 7.00 do 17.00

Stawki

 • 2 zł – za postój do 30 minut
 • 4 zł – za postój powyżej 30 minut do 1 godziny
 • 4,80 zł – za drugą rozpoczętą godzinę postoju
 • 5,60 zł – za trzecią rozpoczętą godzinę postoju
 • 4,00 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania

 • Opłaty od poniedziałku do soboty (za wyjątkiem sobót stanowiących dni wolne od pracy)
 • Godziny obowiązywania opłat – od 7.00 do 17.00

Stawki

 • 3 zł – za postój do 30 minut
 • 6 zł – za postój powyżej 30 minut do 1 godziny
 • 7,20 zł – za drugą rozpoczętą godzinę postoju
 • 8,40 zł – za trzecią rozpoczętą godzinę postoju
 • 6,00 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju
- Biorąc pod uwagę opinie mieszkańców wprowadzona zostanie możliwość parkowania do 30 minut dla szybkiego załatwienia spraw. Wysokość podanych stawek ma na celu zachęcenie osób spoza Katowic do dojazdu do pracy do centrum miasta transportem publicznym. Tym samym więcej miejsc parkingowych pozostanie dla mieszkańców ŚSPP oraz SPP. Zmniejszy się także natężenie ruchu w godzinach szczytu – podkreśla Bogusław Lowak, naczelnik wydziału transportu.

Parkingowa karta mieszkańca

Wprowadzane zmiany mają służyć mieszkańcom Katowic – a w szczególności Śródmieścia i sąsiadujących z nim dzielnic. Dlatego wprowadzona zostanie „Parkingowa karta mieszkańca”. Jej najważniejsze założenia to:

 • Karta będzie przysługiwać na jeden samochód osobie, która jest zameldowana na pobyt stały w ŚSPP lub SPP i jest właścicielem pojazdu lub posiada inny, ważny tytuł prawny do użytkowanego samochodu.
 • Karta będzie uprawniać do postoju pojazdu na stanowiskach postojowych, położonych w całej Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania lub całej Strefie Płatnego Parkowania (czyli w granicach strefy dla której została wydana). Jest to kluczowa zmiana, gdyż dziś w Strefie Płatnego Parkowania mieszkańcy mogą bezpłatnie parkować wyłącznie na dwóch wybranych ulicach.
 • Opłaty abonamentowe będzie można wnosić miesięcznie lub kwartalnie. Stawka dla Strefy Płatnego Parkowania to 10 zł miesięcznie (lub 25 zł kwartalnie), a dla Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania to 20 zł miesięcznie (lub 50 zł kwartalnie).

Katowiczanie, którzy nie zamieszkują obszaru ŚSPP i SPP będą mogli nabyć abonamenty w Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 200 zł za miesiąc i 500 zł za kwartał, a w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 300 zł za miesiąc lub 750 zł za kwartał. Więcej informacji w zakresie abonamentów będzie można uzyskać w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach. Sprzedaż opisanych powyżej abonamentów rozpocznie się w IV kwartale tego roku i zostanie poprzedzona szeroką akcją informacyjną, by wszyscy chętni mogli je nabyć z odpowiednim wyprzedzeniem.

E-kontrola

Wzorem innych miast (m.in. Warszawy czy Gdyni), w Katowicach wprowadzona zostanie e-kontrola parkowania, wykonywana przez pojazdy z zamontowanymi, specjalnymi urządzeniami. Pojazdy te skanować będą tablice zaparkowanych samochodów i weryfikować z bazą danych pojazdów, za których postój wniesiono opłatę.

- Zmieni się również sposób naliczania opłat dodatkowych. Kierowca nie znajdzie już „za wycieraczką” samochodu zawiadomienia o nałożonej opłacie dodatkowej. Będzie miał natomiast możliwość sprawdzenia na specjalnej stronie internetowej, prowadzonej przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach (MZUiM), czy nie została naliczona opłata dodatkowa. W wybranych punktach strefy, z uwagi na ich układ komunikacyjny, zostanie zachowana kontrola prowadzona przez pracowników MZUiM, przy czym mechanizm nakładania opłat dodatkowych będzie jednolity w obydwu przypadkach – tłumaczy Roman Buła, naczelnik wydziału budynków i dróg.

Kiedy zmienione opłaty zaczną być pobierane?

Zmiany zostaną wprowadzone jeszcze w tym roku. Obecnie prowadzone są postępowania przetargowe, których celem jest przystosowanie oznakowania drogowego oraz zakup infrastruktury do przeprowadzenia e-kontroli. Do czasu wejścia w życie proponowanych rozwiązań są one wyłączone i nie ma możliwości uiszczania w nich opłaty parkingowej. W czerwcu projekt uchwały dotyczący zmian w polityce parkingowej trafi pod obrady radnych Rady Miasta Katowice. Po przegłosowaniu trafi do nadzoru prawnego Wojewody, którego zadaniem jest stwierdzenie zgodności z prawem zaproponowanych rozwiązań. Jeśli w ciągu 30 dni od dnia doręczenia uchwały nadzór prawny Wojewody nie wniesie uwag, przepisy będą mogły wejść w życie. Zgodnie z harmonogramem stanie się to w czwartym kwartale tego roku.

Aktualnie trwa także instalacja elementów Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem (ITS). Zostanie on wdrożony w Katowicach najpóźniej z początkiem przyszłego roku. System polega na montażu kamer i czujników na 112 skrzyżowaniach (głównie w centrum miasta), które będą badać poziom natężenia ruchu. Z kolei centrala systemu będzie automatycznie sterować ruchem tak, by był on możliwie płynny. Ważną funkcją będzie bieżące informowanie o zatorach ulicznych oraz wprowadzenie priorytetu w postaci zielonego światła dla tramwajów na skrzyżowaniach. Kamery na skrzyżowaniach staną się jednocześnie elementem miejskiego inteligentnego monitoringu KISMiA, co wpłynie bezpośrednio na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców. Wdrożeniu systemu ITS będzie towarzyszyła specjalna, mobilna aplikacja. Jedną z jej funkcjonalności będzie wyszukiwanie wolnych miejsc do zaparkowania (także tych znajdujących się w centrach przesiadkowych).

Kobieta kierowca autobusu pkmkatowice 03

Może Cię zainteresować:

"Dziewczyny za kierownice". Zaczęła się akcja PKM Katowice, zachęcająca panie do pracy jako kierowca autobusu

Autor: Katarzyna Pachelska

22/05/2023

Spodek katowice monitoring

Może Cię zainteresować:

Remonty w katowickim Spodku. Dach, monitoring, ale też schody prowadzące do lodowiska

Autor: Redakcja

22/05/2023

Święto Kwitnących Głogów 2023

Może Cię zainteresować:

Święto Kwitnących Głogów w Zadolu. Na scenie Pakosińska, Bartel i Kapołka

Autor: Urszula Gołkowska

21/05/2023

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon