Zaczyna się rekrutacja do katowickich przedszkoli i szkół na rok szkolny 2023/2024. Zasady rekrutacji

Rozpoczyna się rekrutacja do katowickich przedszkoli oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024. Katowice przygotowały ponad 8 tys. miejsc w przedszkolach oraz ponad 2,4 tys. miejsc w szkołach podstawowych dla wychowanków i uczniów, którzy 1 września 2023 roku rozpoczną naukę w miejskich placówkach oświatowych.

Startuje rekrutacja do katowickich przedszkoli i szkół na rok szkolny 2023/2024.

– Kiedy w życiu dziecka nadchodzi czas na rozpoczęcie okresu edukacyjnego, najpierw przedszkolnego, a następnie szkolnego, rodzice i opiekunowie dzieci stają przed podjęciem ważnych decyzji związanych z zapisem swoich pociech do przedszkoli i szkół podstawowych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Aby ułatwić rodzicom procedurę zapisu dzieci do przedszkola lub szkoły podstawowej oraz usprawnić cały proces uruchomimy formularze internetowe, które będą pomocne w wypełnieniu odpowiednich dokumentów niezbędnych do zgłoszenia dzieci do miejskich placówek – dodaje prezydent.

Nabór do przedszkoli w Katowicach na rok szkolny 2023/2024

W poniedziałek 27 lutego rozpoczął się etap składania przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w miejskich placówkach oświatowych. Rodzice dzieci już uczęszczających do miejskich przedszkoli są informowani o konieczności złożenia do 3 marca 2023 r. stosownej deklaracji bezpośrednio w placówkach, do których uczęszczają ich podopieczni. Natomiast od 13 marca 2023 r. od godz. 11.00 możliwe będzie złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola nowych wychowanków. Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru do 23 marca 2023 r. do godz. 15.00.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzi się na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. We wniosku o przyjęcie do takiej placówki rodzice wskazują trzy wybrane przedszkola w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego – wyjaśnia Grażyna Burek, zastępca naczelnika wydziału edukacji i sportu w Urzędzie Miasta Katowice. - Należy podkreślić, że o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do szkoły podstawowej nie decyduje kolejność zgłoszeń – dodaje zastępca naczelnika.

W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie tzw. kryteria ustawowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.

Oprócz tego, na podstawie ustawy prawo oświatowe, miasto Katowice ustaliło kryteria, brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli:

 • dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od realizacji obowiązku szkolnego, zamieszkałe na terenie gminy - 64 pkt.;
 • kandydat, który został poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym, określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych - 32 pkt.;
 • kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, edukację szkolną w tej samej szkole lub zespole szkolno-przedszkolnym - 16 pkt.;
 • kandydat, którego oboje rodzice/rodzic pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie studiów stacjonarnych, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 8 pkt.;
 • kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którego zeznanie roczne za ostatni rok podatkowy zostało złożone w urzędzie skarbowym w Katowicach - 4 pkt.;
 • kandydat, który w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja uczęszczał do żłobka - 2 pkt.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do konkretnych placówek nastąpi 31 marca. Następnie rodzice kandydatów będą zobligowani do potwierdzenia woli przyjęcia ich dziecka do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia, a 13 kwietnia opublikowane zostaną listy kandydatów przyjętych do placówek. Jeszcze w kwietniu przeprowadzone zostanie postępowanie uzupełniające.

Nabór do szkół podstawowych w Katowicach na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do szkół podstawowych, ze względu na ich rejonizację, odbywa się najpierw poprzez zgłoszenie woli zapisania dziecka do szkoły tzw. obwodowej, a dopiero później odbywa się rekrutacja dla uczniów, którzy chcą wybrać inną szkołę niż obwodowa. Wyjątek stanowią oddziały sportowe, artystyczny i akademicki, na ten temat można dowiedzieć się więcej zapoznając się z ofertą katowickich szkół – podkreśla Grażyna Burek, zastępca naczelnika wydziału edukacji i sportu.

Od 20 marca 2023 r. do 5 kwietnia 2023 r. możliwe będzie zgłoszenie w systemie elektronicznym kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej oraz przekazanie podpisanego zgłoszenia (wraz z załącznikami) do szkoły obwodowej. 27 kwietnia 2023 r. zostaną opublikowane listy przyjętych kandydatów.

W przypadku dzieci, których rodzice chcą wybrać inną szkołę niż szkoła obwodowa, taka możliwość będzie istniała w dniach 8-19 maja 2023 r. Należy wtedy, drogą elektroniczną wskazać maksymalnie trzy placówki zgodnie z priorytetem wyboru, a dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przekazać do szkoły pierwszego wyboru.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Przyjmuje się następujące kryteria wraz z liczbą punktów:

 • zamieszkanie kandydata na terenie miasta Katowice - 32 pkt;
 • uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru (dotyczy oddziałów w zespołach szkolno-przedszkolnych) - 16 pkt;
 • rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie - 14 pkt;
 • ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata - 4 pkt;
 • rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego mieszkających/ego w mieście Katowice z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Katowice - 2 pkt;
 • wielodzietność rodziny kandydata - 1 pkt;
 • niepełnosprawność kandydata - 1 pkt;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 1 pkt;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 1 pkt;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 1 pkt;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 1 pkt;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą - 1 pkt.

30 maja 2023 r. opublikowane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych do placówek. Od tego dnia do 7 czerwca rodzice kandydata do szkoły zobowiązani będą do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do wybranej placówki w formie pisemnego oświadczenia. Do 16 czerwca 2023 r. nastąpi publikacja ostatecznych list dzieci przyjętych do pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2023/24.

Nabory zarówno do przedszkoli jak i szkół podstawowych będą prowadzone z pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie: https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

Szczegółowe informacje o rekrutacji do katowickich placówek oświatowych można znaleźć na stronie: https://bit.ly/41Fhzto.

Okonomiyaki yo katowice zamkniecie 7

Może Cię zainteresować:

Kolejna restauracja znika z mapy Katowic. Specjalizowała się w kuchni japońskiej

Autor: Katarzyna Pachelska

24/02/2023

American cars mania bedzie w katowicach 4

Może Cię zainteresować:

Katowice zwinęły Wrocławiowi wielką imprezę - American Cars Manię, czyli wystawę pojazdów zza oceanu, połączoną z atrakcjami

Autor: Katarzyna Pachelska

27/02/2023

Parkingi automatyczne tylna mariacka katowice 2

Może Cię zainteresować:

Na ulicy Tylnej Mariackiej widać już potężne konstrukcje automatycznych parkingów

Autor: Katarzyna Pachelska

23/02/2023

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon